Skip to main content

Privacyverklaring

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. KvK 16022239, gevestigd aan Nobelweg 8, 5482 NN te Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
admin@voetsdonkers.nl
www.voetsdonkers.nl
Nobelweg 8 5482 NN Schijndel
+31(0)735492911

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • De desbetreffende persoon te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Voets & Donkers Koeltechniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Voor de uitvoering van de koopovereenkomst en u te voorzien van alle informatie omtrent de geplaatste bestelling;
 • Wanneer u contact hebt met Voets & Donkers Koeltechniek B.V.. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook als u ons via e-mail benadert, gebruik maakt van onze website of ons via social media benadert;
 • Ons hoofdkantoor bezoekt;
 • Om contact met u op te nemen indien u een leverancier of een externe partner van Voets & Donkers Koeltechniek B.V. vertegenwoordigt.

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. verwerkt de persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten met de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de arbeids- of stage-overeenkomst;
 • Verwerking van uw salaris;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals afdracht (loon)heffingen, BHV, accountantscontrole;
 • In verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (zoals verlof/functioneren);
 • Registreren en begeleiden van ziekte en verzuim;
 • Onderhouden van contacten met u;
 • Uitvoering geven aan overig beleid, zoals het attentiebeleid;
 • Begeleiden, trainen en coachen;
 • Verbeteren van werkomgeving, waaronder het afnemen van een enquête;
 • Uitvoeren van het sollicitatie- en selectieproces.

Wanneer de verplichte gegevens niet verstrekt worden door medewerker dan kan het gevolg zijn dat er bijvoorbeeld geen arbeidsovereenkomst aangegaan kan worden.

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende grondslagen:

 • Met toestemming van de persoon om wie het gaatte allen tijde (voor gegevens inzien, aanpassen of verwijderen zie onderstaande uitleg onder kop ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’);
 • Als dit wettelijk verplicht is;
 • Als het over een gerechtvaardigd belang gaat;
 • Als dit nodig is om een overeenkomst uit te voeren.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van hosting partijen die buiten de EER zijn gevestigd. Wij nemen in voorkomende gevallen maatregelen de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door een doorgifte overeenkomst te sluiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voets & Donkers Koeltechniek B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gegevens in het personeelsdossier worden niet langer dan twee jaar na uitdiensttreding bewaard, behalve wanneer ze nodig zijn aan om wettelijke verplichtingen te voldoen. Concreet is de bewaartermijn 7 jaar voor gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals accountant, salarisadministratie en hostingpartijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voets & Donkers Koeltechniek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voets & Donkers Koeltechniek B.V. maakt gebruik van functionele cookies. De gegevens die de cookies verzamelen zijn allemaal anoniem. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor gebruik van onze website. Daarnaast maken wij gebruik van analyserende cookies die alleen anonieme gegevens verwerken. Dit stelt ons met hulp van derden in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voets & Donkers Koeltechniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@voetsdonkers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende* maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze bedrijfsleider of via admin@voetsdonkers.nl.

*De passende maatregelen:

De beveiliging van ons systeem is uitbesteed aan ons ICT bedrijf. Deze zorgt ervoor dat al onze gegevens veilig zijn door middel van virusscanners en versleutelen van bestanden. Hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst. Intern zijn er verschillende maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen door middel van:

 • Persoonsgegevens achter slot en grendel;
 • In het boekhoudprogramma is er via ‘rechten’ toestemming gegeven aan personen om bepaalde functies wel of niet te mogen inzien. Alleen afdeling HR heeft toegang de persoonsgegevens van anderen.

Voets & Donkers Koeltechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het verwerkingsregister welke u kunt opvragen kunt u eenvoudig terug vinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Voets & Donkers